+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე სამუშაო ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", რომელიც შენ გაწყობს, მიუთითე სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი დავალებები შერჩეული ვარიანტებიდან და იმონაწილევე მათში. გამარჯვების შემთხვევაში კი შეასრულე სამუშაო და მიიღე დათქმული ანაზღაურება!

სერვისის მოხმარების წესები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება FreeLancers.ge-ზე! ამჟამინდელი სერვისის მოხმარების წესები (შემდგომ - "წესდება") არეგულირებს თანამშრომლობას FreeLancers.ge-ს ადმინისტრაციასა (შემდგომ - "ადმინისტრაცია") და მის დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს (შემდგომ - "მომხმარებელი") შორის.

გამომდინარე იქიდან, რომ FreeLancers.ge-ს სერვისი და მომსახურება ყოველდღიურად იცვლება და იხვეწება, ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეიტანოს საჭირო ცვლილებები წესდებაში. ცვლილებები მომენტალურად შევა ძალაში. FreeLancers.ge-ს სერვისით სარგებლობის გაგრძელება, წესდებაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, ავტომატურად ნიშნავს მომხმარებლის თანხმობას ახალ წესდებაზე.

წესდება წარმოადგენს იურიდიულ ხელშეკრულებას მომხამრებელსა და ადმინისტრაციას შორის და არეგულირებს მომხმარებლის მიერ FreeLancers.ge-ს სერვისის მოხმარებას. ყველა ამჟამინდელი სერვისი წარმოადგენს ამჟამინდელი ხელშეკრულების საგანს.

ტერმინები და განმარტებები
FreeLancers.ge-ს წესდებაში და სხვა დოკუმენტებში გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები და განმარტებები:

აქაუნტი - მომხმარებლის რეგისტრაცია FreeLancers.ge-ზე, რომელიც ითვალისწინებს პერსონალური პროფილის შექმნასა და (სხვა სერვისების მიწოდებას.)

დამკვეთი - FreeLancers.ge-ზე დარეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელიც აქვეყნებს დავალებას და უკვეთავს მომსახურებას თანამშრომლების ძებნისა და დაქირავების მიზნით.

ფრილანსერი - FreeLancers.ge-ზე დარეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელიც აქვეყნებს მომსახურებებსა და მონაწილეობს დავალებებში სამუშაოს ძებნისა და დასაქმების მიხნით.

დავალება - წერილობითი ფორმა, რომელსაც აქვეყნებს დამკვეთი შემოთავაზებების მიღებისა და სპეციალისტის დაქირავების მიზნით.

მომსახურება - წერილობითი ფორმა, რომელსაც აქვეყნებს ფრილანსერი შეკვეთების მიღებისა და დასაქმების მიზნით.

მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც გააჩნია საკუთარი აქაუნტი FreeLancers.ge-ზე და მოიხმარს FreeLancers.ge-ს სერვისს.

თქვენ - ვიზიტორი ან მომხმარებელი, რომელსაც გაგაჩნიათ წვდომა FreeLancers.ge-თან და მოიხმართ მის სერვისს.


 • რეგისტრაცია
  • ერთ პიროვნებას აქვს უფლება იქონიოს მხოლოდ ერთი აქაუნტი.
  • აკრძალულია აქაუნტის გადაცემა, ჩუქება, მიყიდვა მესამე პირისთვის. ერთი აქაუნტი ეკუთვნის ერთ პიროვნებას.
 • ზოგადი წესები
  • აკრძალულია სერვისზე ნებისმიერი სახის რეკლამის გავრცელება დავალებებში, მომსახურებებში, შეთავაზებებში, შეკვეთებში, თემებში, კომენტარებში და ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის გადაცემის საშუალებებში.
  • საიტის ფუნქციონალით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ დარეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ საკუთარი აქაუნტი.
 • პირადი პროფილი
  • მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს თავისი პირადი ინფორმაცია თავის პირად პროფილში (აქაუნტში).
  • აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითეთება საკუთარ პირად პროფილში (აქაუნტში).
  • აკრძალულია ცრუ ინფორმაციისა და მიღწევების მითითება.
  • აკრძალულია სხვისი ნამუშევრების ატვირთვა პირად პორტფოლიოში, თუ თქვენ არ ხართ ნამუშევრის შემქმნელი ან თანაშემქმნელი.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია წაშალოს პორტფოლიოში ატვირთული ფაილები, რომლებიც არღვევენ საავტორო უფლებებს.
 • დავალება
  • ყოველი დავალება გადის დეტალურ შემოწმებას და დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვეყნდება სერვისზე.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეამოწმოს ყოველი დავალება მის გამოქვეყნებამდე, შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება დავალების ტექსტში და აუცილებლობის შემთხვევაში წაშალოს იგი.
  • დავალების შემცველობა არ უნდა არღვევდეს სერვისის წესდებას.
  • ერთი მომხმარებლისთვის აკრძალულია ერთი და იგივე დავალების ერთ დღეში რამოდენიმეჯერ გამოქვეყნება.
  • აკრძალულია ისეთი დავალების გამოქვეყნება, რომელიც არ ითვალისწინებს ანგარიშსწორებას.
  • აკრძალულია ისეთი დავალების გამოქვეყნება, რომლის შედეგმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს გარე რესურსებს.
  • აკრძალულია დავალებაში უცენზურო ლექსიკის გამოყენება.
 • შეთავაზება
  • შეთავაზება უნდა შეესაბამებოდეს დავალებას და უნდა ითვალისწინებდეს დავალებაში აღწერილი სამუშაოს შესრულებას.
  • აკრძალულია ისეთი შინაარსი შეთავაზების დამატება, რომელიც შეურაცხყოფს ოპონენტს ან დავალების ავტორს.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს ცვლილება შეთავაზების ტექსტში ან სრულიად წაშალოს ის.
 • მომსახურება
  • ყოველი მომსახურება გადის დეტალურ შემოწმებას და დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვეყნდება სერვისზე.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეამოწმოს ყოველი მომსახურება მის გამოქვეყნებამდე, შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება მომსახურების ტექსტში და აუცილებლობის შემთხვევაში წაშალოს იგი.
  • მომსახურების შემცველობა არ უნდა არღვევდეს სერვისის წესდებას.
  • ერთი მომხმარებლისთვის აკრძალულია ერთი და იგივე მომსახურების რამოდენიმეჯერ გამოქვეყნება.
  • აკრძალულია ისეთი მომსახურების გამოქვეყნება, რომელიც არ ითვალისწინებს ანგარიშსწორებას.
  • აკრძალულია ისეთი მომსახურების გამოქვეყნება, რომლის შედეგმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს გარე რესურსებს.
  • აკრძალულია მომსახურებაში უცენზურო ლექსიკის გამოყენება.
 • შეკვეთა
  • შეკვეთა უნდა შეესაბამებოდეს მომსახურებას და უნდა ითვალისწინებდეს მოცემული მომსახურების დაკვეთას.
  • აკრძალულია ისეთი შეკვეთის დამატება, რომელიც შეურაცხყოფს სხვა დამკვეთებს ან მომსახურების ავტორს.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს ცვლილება შეკვეთის ტექსტში ან სრულიად წაშალოს ის.
 • შეფასება
  • შეფასება უნდა ასახავდეს დასრულებული თანამშრომლობის შედეგს და არ უნდა არღვევდეს სერვისის წესდებას.
  • აკრძალულია შეურაცმყოფელი შინაარსის შეფასებების დამატება.
 • ფორუმი
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება ფროუმზე გამოქვეყნებულ თემებში, კომენტარებში და მათ დისკუსიებში ან საჭიროების შემთხვევაში წაშალოს თემები, კომენტარები და მათი დისკუსიები.
  • აკრძალულია ისეთი თემის გამოქვეყნება, რომელიც არ შეესაბამება სერვისისა და ფორუმის შინაარს.
  • აკრძალულია უცენზურო ლექსიკის გამოყენება და სხვა მომხმარებლების შეურაცხყოფა თემებში, კომენტარებში და დისკუსიებში.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ჩაერთოს დისკუსიებში, გამოეხმაუროს მომხმარებლის მიერ დამატებულ თემას და მისცეს ოფიციალური პასუხი მომხმარებელს.
  • მომხმარებლები უფლებამოსილნი არიან გაასაჩივრონ სხვა მომხმარებლის ქმედება, რომელიც არღვევს მათ პირად ინტერესებს, სერვისის წესდებას ან სერვისის პოლიტიკას.
  • აკრძალულია უსაფუძვლო საჩივრის შემოტანა. უსაფუძვლო საჩივრის შემთხვევაში ავტორს დაეკისრება გარკვეული სანქციები.
  • ადმინისტრაცია განიხილავს ყველა საჩივარს და უფლებამოსილია მიიღოს შესაბამისი ზომები დარღვევის აღმოფხვრისათვის.
 • დასკვნა
  • სერვისის წესდების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაცია უფლებამოსილია დაბლოკოს ნებისმიერი მომხმარებელი განუსაზღვრელი დროით.