+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

სერვისის მოხმარების წესები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება FreeLancers.ge-ზე! ამჟამინდელი სერვისის მოხმარების წესები (შემდგომ - "წესდება") არეგულირებს თანამშრომლობას FreeLancers.ge-ს ადმინისტრაციასა (შემდგომ - "ადმინისტრაცია") და მის დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს (შემდგომ - "მომხმარებელი") შორის.

გამომდინარე იქიდან, რომ FreeLancers.ge-ს სერვისი და მომსახურება ყოველდღიურად იცვლება და იხვეწება, ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეიტანოს საჭირო ცვლილებები წესდებაში. ცვლილებები მომენტალურად შევა ძალაში. FreeLancers.ge-ს სერვისით სარგებლობის გაგრძელება, წესდებაში შეტანილი ცვლილებების შემდეგ, ავტომატურად ნიშნავს მომხმარებლის თანხმობას ახალ წესდებაზე.

წესდება წარმოადგენს იურიდიულ ხელშეკრულებას მომხამრებელსა და ადმინისტრაციას შორის და არეგულირებს მომხმარებლის მიერ FreeLancers.ge-ს სერვისის მოხმარებას. ყველა ამჟამინდელი სერვისი წარმოადგენს ამჟამინდელი ხელშეკრულების საგანს.

ტერმინები და განმარტებები
FreeLancers.ge-ს წესდებაში და სხვა დოკუმენტებში გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები და განმარტებები:

აქაუნტი - მომხმარებლის რეგისტრაცია FreeLancers.ge-ზე, რომელიც ითვალისწინებს პერსონალური პროფილის შექმნასა და (სხვა სერვისების მიწოდებას.)

დამკვეთი - FreeLancers.ge-ზე დარეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელიც აქვეყნებს დავალებას და უკვეთავს მომსახურებას თანამშრომლების ძებნისა და დაქირავების მიზნით.

ფრილანსერი - FreeLancers.ge-ზე დარეგისტრირებული მომხმარებელი, რომელიც აქვეყნებს მომსახურებებსა და მონაწილეობს დავალებებში სამუშაოს ძებნისა და დასაქმების მიხნით.

დავალება - წერილობითი ფორმა, რომელსაც აქვეყნებს დამკვეთი შემოთავაზებების მიღებისა და სპეციალისტის დაქირავების მიზნით.

მომსახურება - წერილობითი ფორმა, რომელსაც აქვეყნებს ფრილანსერი შეკვეთების მიღებისა და დასაქმების მიზნით.

მომხმარებელი - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც გააჩნია საკუთარი აქაუნტი FreeLancers.ge-ზე და მოიხმარს FreeLancers.ge-ს სერვისს.

თქვენ - ვიზიტორი ან მომხმარებელი, რომელსაც გაგაჩნიათ წვდომა FreeLancers.ge-თან და მოიხმართ მის სერვისს.


 • რეგისტრაცია
  • ერთ პიროვნებას აქვს უფლება იქონიოს მხოლოდ ერთი აქაუნტი.
  • აკრძალულია აქაუნტის გადაცემა, ჩუქება, მიყიდვა მესამე პირისთვის. ერთი აქაუნტი ეკუთვნის ერთ პიროვნებას.
 • ზოგადი წესები
  • აკრძალულია სერვისზე ნებისმიერი სახის რეკლამის გავრცელება დავალებებში, მომსახურებებში, შეთავაზებებში, შეკვეთებში, თემებში, კომენტარებში და ნებისმიერი სხვა ინფორმაციის გადაცემის საშუალებებში.
  • საიტის ფუნქციონალით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ დარეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის, რომელთაც გააჩნიათ საკუთარი აქაუნტი.
 • პირადი პროფილი
  • მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს თავისი პირადი ინფორმაცია თავის პირად პროფილში (აქაუნტში).
  • აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითეთება საკუთარ პირად პროფილში (აქაუნტში).
  • აკრძალულია ცრუ ინფორმაციისა და მიღწევების მითითება.
  • აკრძალულია სხვისი ნამუშევრების ატვირთვა პირად პორტფოლიოში, თუ თქვენ არ ხართ ნამუშევრის შემქმნელი ან თანაშემქმნელი.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია წაშალოს პორტფოლიოში ატვირთული ფაილები, რომლებიც არღვევენ საავტორო უფლებებს.
 • დავალება
  • ყოველი დავალება გადის დეტალურ შემოწმებას და დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვეყნდება სერვისზე.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეამოწმოს ყოველი დავალება მის გამოქვეყნებამდე, შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება დავალების ტექსტში და აუცილებლობის შემთხვევაში წაშალოს იგი.
  • დავალების შემცველობა არ უნდა არღვევდეს სერვისის წესდებას.
  • ერთი მომხმარებლისთვის აკრძალულია ერთი და იგივე დავალების ერთ დღეში რამოდენიმეჯერ გამოქვეყნება.
  • აკრძალულია ისეთი დავალების გამოქვეყნება, რომელიც არ ითვალისწინებს ანგარიშსწორებას.
  • აკრძალულია ისეთი დავალების გამოქვეყნება, რომლის შედეგმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს გარე რესურსებს.
  • აკრძალულია დავალებაში უცენზურო ლექსიკის გამოყენება.
 • შეთავაზება
  • შეთავაზება უნდა შეესაბამებოდეს დავალებას და უნდა ითვალისწინებდეს დავალებაში აღწერილი სამუშაოს შესრულებას.
  • აკრძალულია ისეთი შინაარსი შეთავაზების დამატება, რომელიც შეურაცხყოფს ოპონენტს ან დავალების ავტორს.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს ცვლილება შეთავაზების ტექსტში ან სრულიად წაშალოს ის.
 • მომსახურება
  • ყოველი მომსახურება გადის დეტალურ შემოწმებას და დადებითი პასუხის შემთხვევაში ქვეყნდება სერვისზე.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია შეამოწმოს ყოველი მომსახურება მის გამოქვეყნებამდე, შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება მომსახურების ტექსტში და აუცილებლობის შემთხვევაში წაშალოს იგი.
  • მომსახურების შემცველობა არ უნდა არღვევდეს სერვისის წესდებას.
  • ერთი მომხმარებლისთვის აკრძალულია ერთი და იგივე მომსახურების რამოდენიმეჯერ გამოქვეყნება.
  • აკრძალულია ისეთი მომსახურების გამოქვეყნება, რომელიც არ ითვალისწინებს ანგარიშსწორებას.
  • აკრძალულია ისეთი მომსახურების გამოქვეყნება, რომლის შედეგმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს გარე რესურსებს.
  • აკრძალულია მომსახურებაში უცენზურო ლექსიკის გამოყენება.
 • შეკვეთა
  • შეკვეთა უნდა შეესაბამებოდეს მომსახურებას და უნდა ითვალისწინებდეს მოცემული მომსახურების დაკვეთას.
  • აკრძალულია ისეთი შეკვეთის დამატება, რომელიც შეურაცხყოფს სხვა დამკვეთებს ან მომსახურების ავტორს.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს ცვლილება შეკვეთის ტექსტში ან სრულიად წაშალოს ის.
 • შეფასება
  • შეფასება უნდა ასახავდეს დასრულებული თანამშრომლობის შედეგს და არ უნდა არღვევდეს სერვისის წესდებას.
  • აკრძალულია შეურაცმყოფელი შინაარსის შეფასებების დამატება.
 • ფორუმი
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს ნებისმიერი ცვლილება ფროუმზე გამოქვეყნებულ თემებში, კომენტარებში და მათ დისკუსიებში ან საჭიროების შემთხვევაში წაშალოს თემები, კომენტარები და მათი დისკუსიები.
  • აკრძალულია ისეთი თემის გამოქვეყნება, რომელიც არ შეესაბამება სერვისისა და ფორუმის შინაარს.
  • აკრძალულია უცენზურო ლექსიკის გამოყენება და სხვა მომხმარებლების შეურაცხყოფა თემებში, კომენტარებში და დისკუსიებში.
  • ადმინისტრაცია უფლებამოსილია ჩაერთოს დისკუსიებში, გამოეხმაუროს მომხმარებლის მიერ დამატებულ თემას და მისცეს ოფიციალური პასუხი მომხმარებელს.
  • მომხმარებლები უფლებამოსილნი არიან გაასაჩივრონ სხვა მომხმარებლის ქმედება, რომელიც არღვევს მათ პირად ინტერესებს, სერვისის წესდებას ან სერვისის პოლიტიკას.
  • აკრძალულია უსაფუძვლო საჩივრის შემოტანა. უსაფუძვლო საჩივრის შემთხვევაში ავტორს დაეკისრება გარკვეული სანქციები.
  • ადმინისტრაცია განიხილავს ყველა საჩივარს და უფლებამოსილია მიიღოს შესაბამისი ზომები დარღვევის აღმოფხვრისათვის.
 • დასკვნა
  • სერვისის წესდების დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაცია უფლებამოსილია დაბლოკოს ნებისმიერი მომხმარებელი განუსაზღვრელი დროით.