+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეთავაზების გაკეთება

აუდიტორული მომსახურება


სხვა

ამოიწურა

შეთანხმებით


აუდიტის დაგეგმვასა და აუდიტორული შემოწმების პროგრამის შედგენას;
კომპანიის (საწარმოს) საბუღალტრო აღრიცხვის მდგომარეობის შეფასებას;
სამეურნეო სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლას და არსებული უზუსტობების რისკების შეფასებას; მათ შორის: ეკონომიკური ურთიერთობების ანალიზს, სახელშეკრულებო ურთიერთობათა ეკონომიკურ და სამართლებრივ ანალიზს;
აუდიტორულ მტკიცებულებებსა და დამატებით მოსაზრებებს ცალკეულ საკითხებზე;
სააღრიცხვო შეფასებასა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს;
ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანალიზს;
ძირითადი საშუალებებისა და სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვის დეტალურ ანალიზს;
საბაზრო წესით ან/და სახელმწიფო შესყიდვების წესით გახორციელებული საქონლის/მომსახურების შესყიდვების ანალიზს, კანონმდებლობასთან მათი შესაბამისობის ანალიზს;
მოთხოვნებისა და ვალდებულებების აღრიცხვის ანალიზს;
შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის მდგომარეობის შესწავლასა და ანალიზს, ხარჯების ოპტიმიზაციის შესწავლას;
საწარმოს კაპიტალში ცვლილებების ანალიზსა და შეფასებას;
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს;
ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მდგომარეობის ანალიზს და საგადასახადო ვალდებულებათა დაზუსტებას; საგადასახადო ანგარიშგების მდგომარეობის ანალიზს.

20 ივნისი, 2017

შეთავაზების გაკეთება

შეთავაზებები:

დავალების ვადა ამოიწურა!ამ დავალების ვადა ამოიწურა, შეგიძლია მოძებნო სხვა მსგავსი დავალებები