+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

გააკეთე შეთავაზება ახლავე!

შეთავაზე დამკვეთს მოცემული დავალების შესრულება ახლავე და გამარჯვების შემთხვევაში შეასრულე დაკისრებული სამუშაო და მიიღე დათქმული ანაზღაურება სახლიდან გუსვლელად!

შეთავაზების გაკეთება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეთავაზების გაკეთება

აუდიტორული მომსახურება


სხვა

ამოიწურა

შეთანხმებით


აუდიტის დაგეგმვასა და აუდიტორული შემოწმების პროგრამის შედგენას;
კომპანიის (საწარმოს) საბუღალტრო აღრიცხვის მდგომარეობის შეფასებას;
სამეურნეო სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლას და არსებული უზუსტობების რისკების შეფასებას; მათ შორის: ეკონომიკური ურთიერთობების ანალიზს, სახელშეკრულებო ურთიერთობათა ეკონომიკურ და სამართლებრივ ანალიზს;
აუდიტორულ მტკიცებულებებსა და დამატებით მოსაზრებებს ცალკეულ საკითხებზე;
სააღრიცხვო შეფასებასა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს;
ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანალიზს;
ძირითადი საშუალებებისა და სასაქონლო-მატერიალური მარაგების აღრიცხვის დეტალურ ანალიზს;
საბაზრო წესით ან/და სახელმწიფო შესყიდვების წესით გახორციელებული საქონლის/მომსახურების შესყიდვების ანალიზს, კანონმდებლობასთან მათი შესაბამისობის ანალიზს;
მოთხოვნებისა და ვალდებულებების აღრიცხვის ანალიზს;
შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის მდგომარეობის შესწავლასა და ანალიზს, ხარჯების ოპტიმიზაციის შესწავლას;
საწარმოს კაპიტალში ცვლილებების ანალიზსა და შეფასებას;
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს;
ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მდგომარეობის ანალიზს და საგადასახადო ვალდებულებათა დაზუსტებას; საგადასახადო ანგარიშგების მდგომარეობის ანალიზს.

20 ივნისი, 2017

შეთავაზების გაკეთება

შეთავაზებები:

დავალების ვადა ამოიწურა!ამ დავალების ვადა ამოიწურა, შეგიძლია მოძებნო სხვა მსგავსი დავალებები